SF6 ( sunfur hexafluoride )

Chất lượng: 99.95%

Tạp chất:

-O2<=40ppm

-N2<=160ppm

-CF4<=200ppm

-Dầu khoáng Mineral Oil <=0.5ppm

-H2O<= 0.8ppm

-Acid HF<=0.1ppm

Translate »